>> Pinksterland dagen [2022]

on

[Op zondag 5 juni tijdens de Pinksterland dagen zal een boekpresentatie plaatsvinden van het vorig jaar verschenen ‘ Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’.] Bezorgd en ingeleid door Lammert Gosse Jansma, m.m.v. Anne Veenstra. De presentatie zal plaatsvinden op de anarchistische camping, Aekingaweg 1A in Appelscha van 12:00 tot 13:00 uur in de grote zaal.

Al eerder is hieraan aandacht besteed in de laatst verschenen tijdschrift Buiten de Orde van de Vrije Bond. https://vrijebondfriesland.org/2022/02/11/brieven-aan-een-dienstweigeraar/ Hoewel het boek gaat over de situatie vlak voor de Tweede Wereldoorlog kan het ook gelezen worden als een documentatie van een vrij socialistische beweging, hun ideeën omtrent oorlog, het opkomend fascisme, de alledaagse bekommeringen en de relevantie hiervan vandaag de dag. Zijn we nog steeds zo strijdbaar en vredelievend als de vrije socialisten toentertijd of leert de geschiedenis ons andere keuzes te maken?

De boekpresentatie zal ongetwijfeld een bijzondere indruk achterlaten, vooral omdat het alledaagse zo verdienstelijk is gedocumenteerd. Het boek, dat 736 bladzijden telt, kost € 27,50 en is alleen bij de Stellingwarver Schrieversronte te koop en tijdens de Pinksterlanddagen. Hieronder het persbericht in het Stellingwarfs en het Nederlands en helemaal onderaan wat links naar een podcast, een recensie enz.

Sytze Kout [caravancollectief vrije bond friesland/volxkeuken domela]

[Stellingwarfs]

Op 11 november vorig jaar verscheeen ‘Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’. Bezorgd en ingeleid door Lammert Gosse Jansma, m.m.v. Anne Veenstra

Op 11 november is in een kleine bi’jienkomst bi’j him thuus in Veenwoolden et ni’jste boek prissenteerd van Lammert Jansma, de vroegere direkteur van de Fryske Akademy. Oold-direkteur Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte, et instituut dat dit biezundere boek uutgeven kon, brocht Jansma et eerste exemplaor d’r van. Vanwegens de oplopende besmettingsciefers van corona is besleuten om of te zien van een grotere bi’jienkomst. Wel zal begin ankem jaor de heer Jansma, naor anleiding van et verschienen van dit boek, een lezing holen angaonde et zo biezundere onderwarp van disse uutgifte.

In Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937 vertelt Lammert Jansma over zien schoonheit Fokke Veenstra en die zien bruur Jan. Beide weren idealist, ze weigerden dienst (ok burgerdienst), weren anhangers van et (vri’je) socialisme en anarchisme en weren gehielonthoolder. Deurdat ze de dienst weigerden, belaanden ze beide in de gevangenis. Daor kregen ze mit riegelmaot brieven toestuurd van femilie, kammeraoden en meensken mit dezelde idenen en opvattings. Mit naeme in de omgeving van Appelsche weren dat d’r nogal wat. D’r was in Appelsche (mar niet aliend doar) een hiele groep, ok veul jonge meensken, mit dezelde idenen angaonde socialisme, anarchisme, antimilitarisme en gehielonthoolding. Nao de dood van Fokke bin de brieven in et bezit kommen van zien dochter, die et belang d’r van veur heur heit mar ok veur eren zag, en zi’j het ze beweerd. An de haand van die brieven, die allemaole letterlik overneumen binnen, het Jansma een opmarkelike periode uut de geschiedenis van en rond Appelsche beschreven. Butendat geven de brieven van mitstaonders goed inzicht in de opvattings, staandpunten van en de debatten tussen de vri’je socialisten/anarchisten onderling in die tied. En al die brieven vertellen, behalven over et onderwarp zels, nog meer. Zo vaalt d’r ok veul in te lezen over et leven van alledag in de jaoren vlak veur de Twiede Wereldoorlog. Jansma het butendat zorgd veur een veurtreffelike bronvermelding, zodat et boek veur veul meensken een boek wezen daj’ gewoon hebben willen!

Over de auteur

Lammert Gosse Jansma is socioloog (promosie Erasmus Universiteit Rotterdam) en theoloog (promosie Rieksuniversiteit Grunningen). Hi’j publiceerde over profetische en chiliastische bewegingen in et heden en et verleden (o.e. Engelen in Oudehorne, Eburon 2010; Wachters van de Nacht, Eburon 2016), en is eindredakteur van et tiedschrift Religie & Samenleving.

Bi’j et schrieven van et boek het Jansma veul steun en hulpe had van Anne Veenstra. Anne is een zeune van Jan Veenstra, van wie in et boek ok een tal brieven opneumen is.

Beparkte oplaoge

Et Nederlaanstaelige boek is in een beparkte oplaoge drokt deur PUMBO in Zwaag. Veur et omslag zorgde Sietske Bloemhoff van Ni’jberkoop, veur de vormgeving van et boek zels Bauke Visser Koenders uut Haulerwiek. Et boek, dat 736 bladzieden telt, kost € 27,50 en is alliend bi’j de Stellingwarver Schrieversronte te koop.

[Nederlands]

Op 11 november vorig jaar verscheen ‘ Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’. Bezorgd en ingeleid door Lammert Gosse Jansma, m.m.v. Anne Veenstra

Op 11 november is in een kleine bijeenkomst bij hem thuis in Veenwouden het nieuwe boek gepresenteerd van Lammert Jansma, de vroegere directeur van de Fryske Akademy. Oud directeur Sietske Bloemhof van de Stellingwarver Skrieversronte, het instituut dat dit bijzondere boek kon uitgeven bracht Jansma het eerste exemplaar hiervan. Vanwege de oplopende besmettingscijfers van Corona is besloten of te zien van een grotere bijeenkomst. Volgend jaar zal de heer Jansma wel een lezing houden aangaande het bijzondere onderwerp van deze uitgave.

In Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937 verteld Lammert Jansma over zijn schoonvader Fokke Veenstra en zijn broer Jan. Beiden waren idealist, weigerden dienst (ook vervangende dienst), waren aanhangers van het (vrije) socialisme en anarchisme en waren geheelonthouder. Doordat ze totaal weigerden, belandden ze beide in de gevangenis. Daar kregen ze met regelmaat brieven toegestuurd van familie, kameraden en mensen met dezelfde ideeën en opvattingen. Met name in de omgeving van Appelscha waren dat er nogal wat. Er was in Appelscha (maar niet alleen daar) een hele groep, ook veel jonge mensen, met dezelfde ideeën aangaande socialisme, anarchisme, antimilitarisme en geheelonthouding. Na de dood van Fokke zijn de brieven in het bezit gekomen van zijn dochter, die het belang van haar vader en ook voor haarzelf zag. Aan de hand van de brieven die allemaal letterlijk overgenomen zijn heeft Jansma een opmerkelijke periode uit de geschiedenis van en rond Appelscha beschreven. Buiten dat geven de brieven van medestanders goed inzicht in de opvattingen, standpunten van en de debatten tussen de vrije socialisten/anarchisten onderling in die tijd. En al die brieven vertellen, behalve over het onderwerp zelf, nog meer. Zo valt er ook in te lezen over het leven van alledag in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Jansma heeft gezorgd voor een voortreffelijke bronvermelding, zodat het boek voor veel mensen een boek is wat je gewoon graag wilt hebben.

Over de auteur

Lammert Gosse Jansma is socioloog (promotie Erasmus Universiteit Rotterdam0 en theoloog (promotie Rijksuniversiteit Groningen) Hij publiceerde over profetische en chiliastische bewegingen in het heden en het verleden (o.a. Engelen in Oudehorne, Eburon 2010; Wachters van de Nacht, Eburon 2016) en is eindredacteur van het tijdschrift Religie en Samenleving.

Bij het schrijven van het boek heeft Jansma veel steun en hulp gehad van Anne Veenstra. Anne is een zoon van Jan Veenstra, waarvan in het boek een tal van brieven zijn opgenomen.

Beperkte oplage

Het Nederlandstalig boek is in een beperkte oplage gedrukt door PUMBO in Zwaag. Voor de omslag zorgde Sietske Bloemhof van Nijerbekoop, voor de vormgeving van het boek zelf Bauke Visser Koenders uit Haulerwijk. Het boek, dat 736 bladzijden telt, kost € 27,50 en is allen bij de Stellingwarver Schrieversronte te koop.

https://www.rtvdrenthe.nl/varia/14317634/drenthe-toen-podcast-anarchisten-in-appelscha-voor-hun-idealen-naar-de-gevangenis

https://sjakoo.nl/product/houd-je-goed/

https://nieuweooststellingwerver.nl/regio/Nij-boek-over-de-geschedenis-van-et-anarchisme-rond-Appelsche-27154079.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s