>>Over

Support Linux

Er zijn generaties lang vrije socialisten of anarchisten in Friesland geweest…

In deze traditie willen we als werkgroep Vrije Bond Friesland graag verder gaan. Inmiddels zijn er acties geweest ten behoud van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum en hebben we protest gehad op de Turkije deal.

Er is gekookt als protest op de karige maaltijdvoorziening in de nachtopvang van dak/thuislozen en het weigeren van ongedocumenteerden.

We leggen de nadruk op zelforganisatie en directe actie en vinden de parlementair democratie ontoereikend om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen die broodnodig zijn. Verder info kan je lezen in de posting 1 mei lezing Domela in Zalen Schaaf en in het artikel hieronder, verschenen in Buiten de Orde 2019

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star